o LE kluboch

Law Enforcement /LE/ – presadzovanie práva.

Mali by sme podľa zákonov tejto spoločnosti žiť, žiť podľa práva. Nie všetci tak činia. Preto existuje špecifická skupina ľudí, ktorá právo presadzuje, a pri jeho presadzovaní nasadzuje vlastný život. Títo ľudia majú právo nosiť označenie LE.

Aj motorkári sa delia na menšie skupiny so svojimi pravidlami. Slovensko nieje výnimkou, ale okrem skupinových pravidiel platia aj pravidlá celoslovenské, ktorých dodržiavaním vzniká garancia poriadku na Slovenskej motoscéne.

Pri stretávaní sa s členmi klubov príslušníkov ozbrojených a záchranných zborov sme sa naučili, že platia špecifické a celosvetovo uznávané pravidlá týchto klubov len v tejto podobe:

Ortodoxne platí, že:

  • klub hasičov združuje len hasičov /FF MC/
  • klub vojakov združuje vojakov /MMC/
  • klub policajtov združuje len policajtov /LE MC/ – len príslušníkov s právom zatýkať

Časom si spoločenská potreba a hlavne boj proti terorizmu vyžiadal nielen špecialistov v obore presadzovania práva, ale aj zmiešanie špecializácií pri presadzovaní práva. K tomu sa prispôsobili aj pravidlá LE klubov. Dnes okrem klubov ortodoxne dodržiavajúcich pôvodné pravidlá, existujú LE kluby so zmiešanými profesiami členov. Pôvodné prísne pravidlá vstupu do klubu a štruktúra klubu zostali zachované. Stále platí, že za žiadnych okolností členom takéhoto klubu nesmie byť civil – NIE príslušník bezpečnostných alebo záchranných zborov.

V tom spočíva čistota členstva a čistota smerovania klubu. Klub združujúci príslušníkov a civilov nemá oprávnenie hrdiť sa označením LE.

Keďže všetci členovia presadzujú právo neexistuje v tejto komunite nadradený a podradený klub. Všetky kluby sú si rovnocenné, pokiaľ nemajú dôvod skrývať porušovanie uznávaných pravidiel. Je len otázkou sebareflexie, komunikácie a rešpektu do akej miery sú si vedomí svojho záväzku, ktorý im vzniká pri nosení farieb /nášiviek/. Tiež je dôležité si uvedomiť aké zlé svetlo vrhá na NÁS to, keď sa civil hrá na toho, kto právo s nasadením vlastného života presadzuje reálne, a ešte žiada od spoločnosti uznanie za zásluhy, ktoré mu právom neprináležia.

LE klub zmiešaných profesií tvoria len príslušníci záchranných a bezpečnostných zborov v činnej službe alebo výslužbe.

Toto sú nemenné celosvetovo uznávané pravidlá klubov združujúcich príslušníkov ozbrojených a záchranných zborov, ktoré platia aj na Slovensku.